Europa välkomnar Institutets ackrediteringsansökan

Institutet för mänskliga rättigheter är en ny, oberoende myndighet med uppdrag att främja och skydda mänskliga rättigheter i Sverige. Den 14 april ansökte institutet om ett internationellt erkännande, ett steg som sammanfaller med den första årsrapporten och att Sverige ska stå värd för EU:s högnivåkonferens om skyddet för mänskliga rättigheter i kristider.

Ansökan har nu kommenterats av det europeiska nätverket för människorättsinstitutioner, ENNHRI (European Network of National Human Rights Institutions). I ett pressmeddelande som publicerades bara ett par timmar efter att ansökan lämnades in har nätverkets sekretariat i Bryssel ställt sig bakom ansökan och välkomnar steget. Sekretariatet bedömer att det förstärker institutets fäste i det internationella samfundet av nationella MR-institutioner, samtidigt som det ökar skyddet för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige.

På sin webbplats betonar ENNHRI vikten av att det finns ett oberoende och effektivt nationellt organ i samtliga medlemsländer. Nätverket skriver också att svenska institutets uppdrag är avgörande för att Sverige ska kunna uppfylla sina internationella och regionala åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter.

ENNHRI understryker vidare att under det pågående svenska ordförandeskapet i Europeiska rådet har EU:s medlemsstater antagit rådsslutsatser som både erkänner värdet av nationella människorättsinstitutioner, och uppmuntrar alla stater att inrätta en nationell människorättsinstitution. ENNHRI pekar på att rådet uppmuntrat medlemsländer att ge sina institutioner de rättsliga och finansiella förutsättningarna för att utföra sina uppdrag på ett effektivt sätt.

ENNHRI säger sig vara redo att stödja det svenska Institutet för mänskliga rättigheter under hela ackrediteringsprocessen. Dessutom är ENNHRI tillgängligt för att ge ytterligare information till nationella myndigheter om relevanta internationella och regionala standarder som är tillämpliga på nationella institutioner och vikten av att ha en sådan institution i Sverige.

Vill du veta mer?

ENNHRI välkomnar ackrediteringsansökan från Svenska institutet för mänskliga rättigheter (nyhet på ENNHRI:s webbplats)

Institutet för mänskliga rättigheter ansöker om internationellt erkännande

Vad innebär Institutets ansökan om ackreditering?