Hallå där Domino Kai ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna!

Domino Kai är en framstående finsk-romsk aktivist och sakkunnig inom mänskliga rättigheter. Domino har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat utifrån ett rättighetsperspektiv på exempelvis Regeringskansliet, Europaparlamentet och Diskrimineringsombudsmannen. Domino har nominerats av en privatperson.

Vad vill du framför allt bidra med i rådets arbete?

Det jag framför allt vill bidra med i rådets arbete är att lyfta de fem nationella minoriteterna. Alla fem grupper har en lång historisk bakgrund i Sverige och har utsatts för exkluderande lagar, rasism, diskriminering och rasbiologi. Allt detta lever fortfarande aktivt i vårt samhälle då Sverige aldrig gjort upp med sin mörka historia med minoriteter på allvar, inte minst när det gäller den svenskromska historien.

Domino Kai, privat foto
Domino Kai, privat fotografi

Vad ser du främst fram emot med arbetet i rådet?

Det jag främst ser fram emot är att tillsammans med de andra medlemmarna få möjligheten att resonera kring de mekanismer som leder till diskriminering, fördomar och rasism. Men också att granska beslut där mänskliga rättigheter åsidosätts, särskilt när det gäller frågor om naturresurser och hur människors traditioner och kulturer tas i beaktande på lokal och offentlig nivå.
I vissa fall måste vi särskilt tydliggöra de juridiska möjligheterna för dem som kanske inte helt förstår sina egna rättigheter och hur de kan överklaga beslut som påverkar dem negativt.
Vi behöver också ha en dialog om hur vi kan höja kunskapsnivån inom utbildningar för poliser, lärare, socionomer och andra yrkesgrupper som arbetar nära individer på lokal nivå. Det är viktigt att dessa yrkesgrupper får kunskap och verktyg för att kunna arbeta på ett inkluderande sätt och ta hänsyn till nationella och andra minoriteter när de tar beslut.

Vad ser du som de största utmaningarna för mänskliga rättigheter idag i Sverige?

Det finns flera men jag skulle särskilt vilja lyfta fram diskriminering och rasism, att uppnå möjligheter till upprättelse för den som kränkts, att många som tillhör en minoritet saknar kunskap om sina rättigheter eller hur rättigheterna kan utkrävas, polarisering, en omänsklig migrationspolitik, hot mot journalister, politiker, aktivister och andra människor på nätet och ute i samhället. Det är lätt att se hur ett lands mänskliga rättigheter mår, där är romer ofta ett lackmustest på landets demokrati och mänskliga rättigheter. Solidariteten i brett måste krävas tillbaka in i gemenskapen.

Rådet för de mänskliga rättigheterna

Institutets råd – Rådet för mänskliga rättigheterna inrättades i juni. Rådets ledamöter representerar många olika delar av civilsamhället och kommer vara en ovärderlig kunskapskälla för Institutets arbete. Vi är mycket stolta över vårt nyinrättade råd och kommer presentera ledamöterna här på vår webb och på Linkedin.

Vill du veta mer om rådet?