Institutet för mänskliga rättigheter ansöker om internationellt erkännande

Institutet för mänskliga rättigheter har idag ansökt om medlemskap i det internationella samordningsorganet för nationella människorättsinstitutioner GANHRI (Global Alliance for National Human Rights Institutions). Ansökan kommer att leda till en prövning om institutet lever upp till FN:s Parisprinciper från 1993.

– Det rör sig om ett unikt mandat, som saknats i Sverige fram tills att institutet bildades, säger Fredrik Malmberg, direktör, Institutet för mänskliga rättigheter. 

Parisprinciperna antogs efter Berlinmurens fall och rekommenderar stater att inrätta oberoende institutioner som bevakar hur hemlandets internationella åtaganden om mänskliga rättigheter efterlevs på nationell nivå, till exempel att alla har rätt till säkerhet mot våld och skydd mot diskriminering. När institutioner upptäcker brister ger Parisprinciperna dem ett mandat att granska omfattningen och föreslå åtgärder för regeringen, alternativt påpeka förhållandet för internationella granskningskommittéer.

Idag finns det 89 nationella människorättsinstitutioner som helt uppfyller Parisprinciperna, inklusive i Danmark, Norge, Finland och Tyskland.      

– Det är glädjande att vi kan ansöka om ackreditering hos den globala alliansen, fortsätter Fredrik Malmberg. Detta sker en vecka efter att vi lämnat vår första årsrapport till regeringen och strax inför den EU-konferens om grundläggande rättigheter som äger rum i nästa vecka.

Den 20–21 april i år står den svenska regeringen värd för EU:s högnivåkonferens Institutionellt skydd av mänskliga rättigheter i kristider. Konferensen drar politiker och experter från samtliga EU:s medlemsländer och äger rum i Lund, i ett samarrangemang med EU:s byrå för grundläggande rättigheter. Institutets direktör medverkar som en nyckeltalare.

Läs hela pressmeddelandet