Mänskliga rättigheter och icke-diskriminering inom rättsväsendet – slutsatser och rekommendationer till Sverige

I november 2022 kom FN:s nyinrättade expertmekanism för att främja rasrättvisa och jämlikhet inom brottsbekämpning (EMLER) till Sverige. Besöket syftade till att utvärdera praxis och utmaningar som Sverige möter i arbetet med att bekämpa rasism och upprätthålla mänskliga rättigheter och icke-diskriminering inom rättsväsendet.

Under sitt besök i november 2022 träffade EMLER representanter för myndigheter, däribland Institutet för mänskliga rättigheter och civilsamhället. De genomförde även intervjuer med rättighetsbärare. Den 18 april 2023 publicerade de sina rekommendationer till Sverige under ämnesområdena data och statistik, polisens arbete, systematisk rasism, brottsbekämpning och det straffrättsliga systemet.

En återkommande rekommendation från EMLER är bland annat att Sverige ska säkerställa möjligheten att samla in, sammanställa och analysera data om direkt interaktion mellan befolkningen och brottsbekämpande myndigheter. Datan bör enligt EMLER vara uppdelad efter etnisk tillhörighet för att kunna användas i arbetet med att främja jämlikhet i Sverige. De menar att data bland annat kan samlas in om arresteringar, häktningstiden före rättegång, isolering, hatbrott, användning av tvångsmedel och överdriven våldsanvändning av polis- och frihetsberövande personal samt möjligheter till upprättelse som erbjuds offren, inklusive lämplig ersättning och rehabilitering.

Några andra exempel på rekommendationer EMLER lämnar till Sverige är att:

  •  Ändra diskrimineringslagen så den exempelvis även omfattar polisens myndighetsutövning mot enskilda
  • Fortsatt utreda och åtala hatbrott
  • Säkerställa att häktade endast meddelas restriktioner när det är nödvändigt
  • Endast häkta barn som en sista utväg
  • Isolering av barn helt förbjuds
  • Öka mångfalden inom poliskåren

EMLER rekommenderar även att Sverige bör gå till botten med orsakerna till kriminaliteten. De upprepar rekommendationen som Sverige fick 2014 från FN:s expertgrupp för människor av afrikansk härkomst att ta itu med skillnader i tillgång till bostäder, hälsa, utbildning och sysselsättning för människor med afrikansk härkomst samt att titta närmare på sambandet mellan diskriminering, fattigdom och socialt utanförskap.

I sin rapport lyfter EMLER särskilt inrättandet av Institutet för mänskliga rättigheter som ett viktigt initiativ, liksom regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott från 2016. Även Forum för levande historias arbete och mandat lyfts fram.

Institutet för mänskliga rättigheter kommer att följa upp regeringens arbete med EMLER:s rekommendationer.

Institutet för mänskliga rättigheter är en oberoende myndighet som inrättades den 1 januari 2022. Verksamheten ska aktivt främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, med utgångspunkt i grundlagarna och internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Institutet ska även fullgöra de uppgifter som en oberoende nationell mekanism har enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.