Hot och hat mot religiösa föreningar

Institutet för mänskliga rättigheter har under 2023 inlett ett arbete med att genomföra två undersökningar med fokus på religiösa föreningars och organisationers utsatthet för hat och hot och hur detta påverkar religionsfriheten i Sverige. Institutet ska särskilt titta på judiska och islamiska föreningars utsatthet. Undersökningarna kommer att genomföras genom möten och intervjuer med representanter för judiska och islamska föreningar.

Alla människor i Sverige har rätt till religions- och trosfrihet och ska inte utsättas för rasism, hat och hot. Etniska, religiösa och språkliga minoriteter har rätt att, i gemenskap, ha ett eget kulturliv, bekänna sig till och utöva sin egen religion och använda sitt eget språk. I Sverige är det förbjudet att diskriminera någon på grund av religion och etnisk tillhörighet. Judar i Sverige är dessutom en erkänd nationell minoritet i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter.

Institutet genomförde en enkätundersökning under det första verksamhetsåret, 2022. Där kunde vi se att rätten till frihet från hat, hot och våld och diskriminering var de rättigheter som allra tydligast upplevs som hotade i Sverige idag. I undersökningen lyftes också muslimer och judar som grupper vars rättigheter upplevs vara särskilt hotade i Sverige idag.

Institutet har också tagit upp frågan om hat och hot i årsrapporten 2023, där vi bland annat lyfte att Diskrimineringsombudsmannen, under 2022, rapporterade att diskriminering och trakasserier på grund av religion utgör ett reellt hinder för individers tillgång till lika rättigheter och möjligheter i bland annat skolan och arbetslivet.

FN:s specialrapportör uppmanar till vaksamhet

I oktober 2023 besökte FN:s specialrapportör för religions- och trosfrihet, Nazila Ghanea, Sverige. Hon besökte bland annat Institutet och deltog i ett rundabordssamtal. Som ett resultat av sitt besök konstaterade specialrapportören att vi måste vara vaksamma mot uttryck för religiös intolerans och diskriminering i samhället. Trakasserier och hot får inte döljas.

Flera undersökningar visar att det förekommer hot och trakasserier

År 2018 genomförde utredningen om statens stöd till trossamfund en enkätundersökning som visade att en stor del av trossamfunden i Sverige utsatts för hot och trakasserier där judiska och islamska församlingar utsatts i större utsträckning. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har i två nyligen publicerade rapporter undersökt förekomsten av antisemitiska och islamofobiska hatbrott, inklusive brott som begåtts mot religiösa organisationer och platser. Hot och hat som riktas gentemot religiösa organisationer och platser har, enligt BRÅ:s rapporter, som konsekvens att individer blir rädda för att söka sig till religiösa platser och att religiösa organisationer upplever sig behöva öka sina säkerhetsåtgärder för att kunna upprätthålla sin verksamhet.

BRÅ:s rapport om antisemitiska hatbrott

BRÅ:s rapport om islamofobiska hatbrott

Institutet för mänskliga rättigheter har i uppdrag att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. I uppdraget ingår att värna om allas lika värde oavsett etnicitet, nationalitet eller religionstillhörighet