Institutet avstyrker förslaget om vistelseförbud

Stängsel med en stad i bakgrunden, fotografi.

Förslaget på en ny reglering som ger möjlighet att begränsa enskilda personers rätt att vistas på vissa platser i samhället utan att personen är varken dömd, anklagad eller misstänkt för ett brott inskränker rörelsefriheten och rätten till privat- och familjeliv på ett oproportionerligt och rättsosäkert sätt. Detta skriver Institutet för mänskliga rättigheter i ett remissvar som avstyrker regeringens förslag i sin helhet i sin nuvarande form.

Institutet ser med oro på det eskalerande gängrelaterade våldet i Sverige och instämmer med utredningen i att det finns behov av ytterligare åtgärder för att motverka de kriminella nätverkens aktiviteter och för att återupprätta tryggheten i lokalsamhället. Institutet påtalar dock att det är av yttersta vikt att de åtgärder som vidtas är förenliga med de svenska grundlagarna och de internationella konventionsåtaganden som Sverige är bundna av.

Läs hela pressmeddelandet