Ny rapport: Många i Institutets undersökning upplever att det finns mänskliga rättigheter som är hotade i Sverige idag

Idag publicerar Institutet för mänskliga rättigheter sin nya rapport ”Kännedom om och upplevelser av mänskliga rättigheter i Sverige 2022–2023”. Rapporten visar att en majoritet av de som svarat i vår undersökning upplever sig känna till sina mänskliga rättigheter även om kännedomen om specifika rättigheter och konventioner är betydligt lägre och varierar. Samtidigt upplever endast en minoritet av de som svarat att det inte finns mänskliga rättigheter som är hotade i Sverige idag.

Det är första gången som Institutet för mänskliga rättigheter släpper en rapport om människors kännedom om mänskliga rättigheter i Sverige. Rapporten bygger till stora delar på en webbenkät som genomfördes hösten 2022 för att undersöka människors kännedom om mänskliga rättigheter, deras upplevelse av möjligheter att utkräva sina mänskliga rättigheter samt om det finns mänskliga rättigheter som upplevs vara hotade i Sverige idag.

Under våren 2023 kompletterades undersökningen med ytterligare en webbenkät med samma tema, denna gång särskilt riktad till deltagare med funktionsnedsättning.

Institutet bedömer att undersökningarna ger goda indikationer, även om begränsningar i undersökningsmetoden gör att resultaten bör tolkas med viss försiktighet.