Rättvis klimatomställning och FN-granskning i fokus på Mänskliga rättighetsdagarna

En flock med renar

Mänskliga rättighetsdagarna äger rum den 14–15 november på Sara Kulturhus i Skellefteå och har temat Rättigheter i omställningens tid. Institutet för mänskliga rättigheter deltar med diskussioner och panelsamtal om rättvis klimatomställning och urfolks rättigheter, samt hur FN-granskningen kan stärka mänskliga rättigheter i Sverige.

Under dagarna kommer utmaningar att lyftas fram tillsammans med goda exempel. Programpunkterna är:

En människorättslig omställning –
med FN:s rekommendationer som verktyg

Under 2024 har Sverige granskats i två FN-kommittéer, om konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och funktionsrättskonventionen. Representanter från Institutet för mänskliga rättigheter, samordnande organisationer från civilsamhällets MR-nätverk och Regeringskansliet diskuterar hur FN-granskningen kan stärka mänskliga rättigheter i Sverige. Kommittéernas slutsatser innehåller rekommendationer utifrån både strukturella perspektiv som berör hela samhället och mer detaljerade rättighetsfrågor. Hur kan FN:s rekommendationer användas för att få till ett systematiskt, kontinuerligt och transparent människorättsligt arbete i Sverige? Hur arbetar regeringen, civilsamhället och Institutet för mänskliga rättigheter för att följa upp och genomföra rekommendationerna?

Paneldeltagare:

  • Linde Lindkvist, Utredare, Institutet för mänskliga rättigheter
  • Ola Linder, Utredare, Institutet för mänskliga rättigheter
  • Caroline Karlström Mitt, Departementssekreterare på enheten för mänskliga rättigheter och diskrimineringsfrågor, Arbetsmarknadsdepartementet
  • Charlotta Göller, Programansvarig och folkrättsrådgivare MR-fonden
  • Nicklas Mårtensson, Ordförande, Funktionsrätt Sverige

Tid: torsdag 14 november 2024, 12:30 – 13:30

Läs om seminariet ”En människorättslig omställning – med FN:s rekommendationer som verktyg” i programmet för Mänskliga rättighetsdagarna

En rättvis och hållbar klimatomställning. Ett samtal om samers rättigheter och företags ansvar

Rätten till en ren, hälsosam och hållbar miljö är tydligt kopplad till flera andra rättighetsområden, däribland urfolks rättigheter. Urfolk har specifika rättigheter som skyddas av FN:s urfolksdeklaration. Både i Agenda 2030 och i Parisavtalet framgår att urfolk har en unik och viktig roll för att mål om hållbarhet ska kunna mötas. I Parisavtalet understryks att en rättvis klimatomställning ska ta tillvara urfolks kunskaper. 2022 trädde en ny lag i kraft i Sverige som fastslår att regering och statliga myndigheter är skyldiga att konsultera samiska företrädare när det gäller beslut som har särskild betydelse för den samiska befolkningen. Under seminariet samtalar vi utifrån tanken om en rättighetsbaserad klimatomställning, med hjälp av relevanta exempel. Vilket ansvar har företag och andra aktörer för att urfolks rättigheter respekteras och upprätthålls? Hur kan en rättighetsbaserad dialog och process se ut?

Paneldeltagare:

  • Brittis Edman, Utredare, Institutet för mänskliga rättigheter
  • Matilda Wilhelm, Utredare, Institutet för mänskliga rättigheter

Tid: fredag 15 november 2024 15:30 – 16:30

Läs om seminariet ”En rättvis och hållbar klimatomställning. Ett samtal om samers rättigheter och företags ansvar” i programmet för Mänskliga rättighetsdagarna

För mer information om urfolksrätt och klimatförändringar i Sápmi, hänvisar vi till Samerådets rapport och vår senaste årsrapport.

Utöver dessa seminarier kommer flera från Institutet för mänskliga rättigheter att medverka i olika arrangemang under dagarna.