Sveriges första Sanning- och försoningskommission överlämnar sitt slutbetänkande

Publicerad 15 november, uppdaterad den 17 november 2023

Tre av kommissionens ledamöter från vänxter Lars Elenius, Kenneth Hyltenstam och ordf Elisabet Fura
Tre av kommissionens ledamöter från vänxter Lars Elenius, Kenneth Hyltenstam
och ordförande Elisabet Fura

Sannings- och försoningskommissionen för kväner, lantalaiset och tornedalingar har överlämnat sitt slutbetänkande till statsrådet Parisa Liljestrand, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, och till ungdomsorganisationen Met Nuoret. Detta genomfördes vid kommissionens slutsymposium”Dåtid, nutid, framtid” i Pajala. I samband med överlämnandet höll kommissionen ett slutsympisium som Institutet närvarade vid.

Kommissionen anser att det är staten och Svenska kyrkan som bär det moraliska ansvaret för övergreppen mot minoriteten. Regeringen bör därför utan dröjsmål inleda en dialog med minoriteten om förutsättningarna och formerna för en offentlig ursäkt. Kommissionen slår bl.a. fast att gruppen än i dag påverkas av att de haft svårt att värna språk, kultur och traditionella näringar.

Kommissionen förslag till insatser som kan bidra till upprättelse och främja försoning är strukturerade utifrån följande övergripande mål:
synliggörande och egenmakt,
• förverkligade och utökade rättigheter,
• språkrevitalisering och kulturfrämjande,
• stärkt nordiskt samarbete för språket.

På regeringens webbplats kan du läsa mer om förslagen och de konkreta åtgärder som förslagen innebär.

Kommissionen uppmanar också regeringen att bland annat. se över rättigheterna när det gäller mark, vatten, jakt- och fiskefrågor samt utreda minoritetens status som ett eventuellt urfolk.

– Nu är viktigt att regeringen tar kommissionens förslag vidare för att påbörja försoningsprocessen, säger Fredrik Malmberg, direktör för Institutet för mänskliga rättigheter.

Fler vittnesmål och berättelser

I anslutning till kommissionens slutsymposium arrangerar Tornedalsteatern ett 10 timmar långt evenemang då berättelser och vittnesmål från utredningen läses upp i Pajala och i Stockholm. Svenska kyrkan bjuder in till samtal om arbetsstugorna i Norrbotten i Kyrkans hus i Pajala klockan 17. Dessutom premiärvisas SVT:s dokumentär ”Sanningen ska fram” på SVT-Play.

Varför en sannings- och försoningskommission?

Den 19 mars 2020 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté i form av en sannings- och försoningskommission med uppdraget att granska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset. Kommissionen ska utreda den assimileringspolitik som bedrevs av svenska staten under 1800- och 1900-talen samt verka för att minoritetens historiska erfarenheter synliggörs. Syftet är att bidra till att ge minoriteten en kollektiv upprättelse, främja försoning och motverka att något liknande händer i framtiden. Initiativet att tillsätta kommissionen har kommit från minoriteten.

I maj 2022 överlämnades ett delbetänkande av kommissionen:
”Ko ihmisarvoa mitathiin. Då människovärdet mättes, Tornionlaaksolaisitten, kväänitten ja lantalaisitten eksklyteerinki ja assimileerinki. Exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset” (SOU 2022:32)

Kommissionens arbete har framförallt handlat om att samla in vittnesmål och berättelser från enskilda inom minoriteten. Många av vittnesmålen handlar om kränkningar som skett mot barn i skolan, och de internat som kallades arbetsstugor. Läs gärna mer om kommissionens arbete på komisuuni.se

Tornedalingar en av fem nationella minoriteter

Tornedalingar, kväner och lantalaiset var bosatta i Sverige långt före den nuvarande svenska statsbildningen. Såväl staten som den svenska kyrkan och andra aktörer har genom tiderna varit delaktiga i att på olika sätt undertrycka minoriteten, dess språk och dess kultur. Den förda assimileringspolitiken har drabbat minoriteten som grupp men också inneburit kränkningar och övergrepp av enskilda individer inom minoriteten.

Sverige ratificerade år 2000 Europarådets ramkonvention till skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Tornedalingar erkändes då som en av Sveriges fem nationella minoriteter och meänkieli som ett nationellt minoritetsspråk i Sverige.

Kommissionens förslag

Vi uppdaterar artikeln när kommissionen lämnat sitt slutbetänkande.

Vad är en sannings- och försoningskommission?

En sannings- och försoningskommission är ett självständigt organ som granskar händelser i nutid eller längre bak i historien. Det handlar ofta om att kartlägga grova eller omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller andra övergrepp som staten eller andra aktörer i maktposition begått. En kommission kan ha till uppgift att beskriva vad som skett och identifiera aktörer som varit ansvariga för eller bidragit till att det kunnat ske. En kommission samlar in uppgifter om det som skett, ofta genom att lyssna på människor som varit utsatta eller delaktiga och genom att granska dokument. Genom att synliggöra sådana händelser kan människor som varit utsatta få upprättelse. Det kan bidra till försoning, läkande och att konflikter minskar.

Sanningskommissioner i andra länder har ofta tillsatts efter inbördeskrig eller andra konflikter eller för att granska händelser där mänskliga rättigheter kränkts i större omfattning. Att inrätta en sanningskommission kan då vara en del i en större process, så kallad övergångsrättvisa (transitional justice). Genom att klarlägga skeenden och motiven bakom dessa kan man fortsätta leva tillsammans efter konflikten.