Ansökan om ackreditering till GAHNRI

Institutet för mänskliga rättigheter har den 14 april 2023 lämnat in en ansökan om ackreditering till den globala alliansen för nationella människorättsinstitut, GANHRI. Det är ett centralt steg för det nya institutet. Att nationella människorättsinstitutioner ansöker om sådan ackreditering är ett grundläggande steg och har bland annat uppmuntrats av FN:s generalförsamling. GANHRI har för närvarande runt 120 medlemma. Institutet är sedan hösten 2022 medlem i det europeiska nätverket för människorättsinstitutioner, ENNHRI, med över 40 nationella människorättsinstitutioner.

Vikten av internationella människorättsinstitutioner betonas ofta i internationella sammanhang. Så sent som mars 2023 antog Europeiska unionens råd slutsatser som uppmanar medlemsstaterna att inrätta eller underlätta inrättandet av nationella människorättsinstitutioner i enlighet med FN:s så kallade Parisprinciper. Medlemsstaterna uppmanades även att anta en rättslig ram som gör det möjligt för dessa att självständigt fullgöra sin roll, samt förse dem med tillräckliga mandat och lämpliga resurser för att effektivt kunna utföra sina uppgifter. Institutets ansökan om ackreditering kan ses som ett bidrag till främjandet av EU:s rådslutsatser. Den svenska regeringen, som för närvarande innehar ordförandeskapet i EU, står den 20–21 april 2023 värd för en högnivåkonferens i Lund om institutionellt skydd av mänskliga rättigheter i kristider. Konferensen anordnas tillsammans med EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Institutets direktör Fredrik Malmberg kommer att medverka som talare under konferensen.  

Sveriges generella efterlevnad av de mänskliga rättigheterna granskas regelbundet inom ramen för FN:s allmänna länder-granskning, Universal Periodic Review (UPR). I granskningarna 2015 och 2020 rekommenderade flera länder Sverige att inrätta en institution för mänskliga rättigheter i enlighet med Parisprinciperna. Regeringen accepterade rekommendationerna. Sverige har även inom ramen för andra konventionsgranskningar fått rekommendationer om att inrätta en institution för mänskliga rättigheter i enlighet med Parisprinciperna och som uppfyller kraven för att ackrediteras med A-status.

Institutet inrättades den 1 januari 2022. Syftet är att institutet ska fungera som en svensk nationell institution för mänskliga rättigheter. Sådana har till uppgift att främja och skydda de mänskliga rättigheterna i de länder där de verkar.  För att Sverige ska uppfylla sina folkrättsliga åtaganden inrättades vid institutionen även en oberoende mekanism för att främja, skydda och övervaka genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det betyder att institutet ska främja, skydda och övervaka genomförandet av denna konvention.  

Av motiven till lagen som styr institutet framgår att en oberoende institution för mänskliga rättigheter i enlighet med Paris-principerna är en förutsättning för ett systematiskt, strategiskt och långsiktigt arbete med mänskliga rättigheter i Sverige. Vidare, betonas att arbetet för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna även är en viktig fråga i svensk utrikespolitik. En institution i enlighet med Parisprinciperna skulle därför stärka Sveriges ställning i utrikespolitiska sammanhang.

Bakgrund 

Utgångspunkten för nationella MR-institutioner är de så kallade Parisprinciperna. De utarbetades inom FN i början av 1990-talet. De återspeglar världssamfundets syn på att mänskliga rättigheter ytterst sett handlar om att öka människors delaktighet, frihet och jämlikhet i de samhällen där de lever. Arbetet med att främja de mänskliga rättigheterna bör i första hand ske lokalt och med verkligt inflytande från de människor som finns där. 

Parisprinciperna listar ett antal minimikrav som nationella MR-institutioner behöver uppfylla. Det mest grundläggande av dessa är kravet på oberoende, från regeringen men också från andra aktörer. En nationell MR-institution ska bland annat också ha ett brett uppdrag, och fritt kunna prioritera sina fokusområden och arbetsmetoder. Nationella MR-institutioner som uppfyller alla de krav som ställs enligt Parisprinciperna kan få en erkänd kvalitetsstämpel, så kallad A-status, GANHRI har för närvarande 89 medlemmar med A-status.

Läs mer: 

Global Alliance for National Human Rights Institutions, GANHRI: https://ganhri.org/

European Network of National Human Rights Institutions, ENNHRI: https://ennhri.org/

Europeiska unionens råds slutsatser om tillämpningen av EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna: det medborgerliga utrymmets roll vad gäller skydd och främjande av de grundläggande rättigheterna i EU, 10 mars 2023, 7388/23: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7388-2023-INIT/en/pdf

FN:s generalförsamlings resolution 74/156 om nationella MR-institutioner (2019): https://digitallibrary.un.org/record/3848627   

Europarådets ministerkommittés rekommendation CM/Rec(2021)1: https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a1f4da