Institutets styrelse

Institutet leds av en styrelse. Hur styrelsen utses regleras i lagen om Institutet för mänskliga rättigheter.

Styrelsen ska bestå av direktören och sju andra ledamöter. De andra ledamöterna utses av regeringen för en tid om fem år. Styrelsen utser en ordförande och en vice ordförande inom sig.  

Inom styrelsen ska det finnas ledamöter med sakkunskap inom området mänskliga rättigheter och erfarenhet av kvalificerat arbete inom det civila samhället, rättsväsendet och advokatverksamhet samt forskningen och högskoleutbildningen. För vart och ett av verksamhetsområdena ska det finnas två ledamöter som har erfarenhet från området. 

I styrelsen ingår följande personer: 

Fredrik Malmberg
Foto: Elliot Elliot

Fredrik Malmberg, Direktör
Fredrik Malmberg arbetade tidigare som generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Han var dessförinnan Barnombudsman under åtta år.

Som generaldirektör på SPSM har Fredrik Malmberg bland annat engagerat sig i frågor om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget som Barnombudsman arbetade han brett med främjandet av många olika slags rättigheter för barn och ungdomar. Han har även suttit i styrelsen för EU:s myndighet för grundläggande rättigheter samt tidigare arbetat för Rädda Barnen i Sverige, Afrika och Asien.

Elisabeth Rynning porträtt
Elisabeth Rynning
Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Elisabeth Rynning (styrelsens ordförande)

Elisabeth Rynning har som chefsjustitieombudsman (2016-2021) band annat haft i uppdrag att se till att enskildas grundläggande fri- och rättigheter inte kränks i den offentliga verksamheten samt förebygga omänsklig och förnedrande behandling av frihetsberövade. Hon var tidigare justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen och dessförinnan professor i medicinsk rätt, där hennes forskning var inriktad framför allt på patienters och försökspersoners rättigheter och rättsskydd. Elisabeth har bland annat varit sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd, styrelseledamot i Nationellt centrum för Kvinnofrid och Myndigheten för vårdanalys samt ledamot av Pressens opinionsnämnd. Hon har deltagit i många internationella samarbeten, inom forskningen och med ombudsmannainstitutioner i andra länder.

Negin Tagavi porträtt
Negin Tagavi
Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Negin Tagavi, (styrelsens vice ordförande)

Negin Tagavi är utbildad diplomat och jurist och arbetar idag som biträdande VD på Fryshuset. Innan hon gick diplomatprogrammet på UD arbetade hon på en affärsjuridisk advokatbyrå. Hon har varit posterad på ambassaden i Bagdad och svenska FN-representationen i New York. Negin har även tjänstgjort på UD:s enhet för mänskliga rättigheter och folkrätt vid utrikesdepartementet i Stockholm där hon bland annat drev och förhandlade svensk MR-politik i olika multilaterala forum.  Negin lämnade UD och Regeringskansliet 2017 och har sedan dess varit verksam inom civilsamhället i olika befattningar. 

Annika Jyrwall Åkerberg porträtt
Annika Jyrwall Åkerberg
Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Annika Jyrwall Åkerberg arbetar som Senior Legal Adviser för Civil Rights Defenders. Hennes arbetsområden täcker frågor som situationen på låsta institutioner, rätten till en rättvis rättegång och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Annika har tidigare arbetat för Barnrättskommittén i Geneve, för FN:s tidigare specialrapportör för funktionshindersfrågor  och har deltagit i framtagandet av funktionsrättskonventionen. I Sverige har hon varit ledamot i Stockholms råd för mänskliga rättigheter,  examinator för kurser vid Enskilda högskolan för mänskliga rättigheter och jobbat för den svenska funktionsrättsrörelsen. Hon har även specialiserat sig på diskriminering av personer på grund av funktionsnedsättning och skrivit en bok i ämnet.

Leif Ljungholm porträtt
Leif Ljungholm
Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Leif Ljungholm, Advokat

Leif Ljungholm är advokat och verksam vid Ljungholm & Boström Advokater AB i Lund. Han har tidigare varit delägare i några av de större affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. 

Leif har och har haft flera uppdrag för Advokatsamfundet. Han har varit styrelseledamot och sedan ordförande för Advokatsamfundet. Han har vidare varit vice ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd och även varit Samfundets representant i IBA:s (International Bar Association) Council. Han har arbetat med olika MR frågor och varit styrelseledamot i Raoul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter , RWI, under 12 år. Han har vidare varit ledamot av Pressens Opinionsnämnd (idag Mediernas Etiknämnd) och är sedan 1997 styrelseledamot i Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. 

Niklas Martti porträtt
Niklas Martti
Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Niklas Martti, Internationell projektledare

Niklas Martti är verksam som internationell projektledare på RFSL, där han ansvarar för ett regionalt program som syftar till att stärka hbtqi-organisering i Asien och Afrika. Niklas är även styrelseledamot i Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T) och deltar därigenom i olika nationella processer med fokus på antidiskriminering och rättigheter för nationella minoriteter i Sverige. Niklas har tidigare bl.a. jobbat på Sida, MyRight, IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete, och som människorättsobservatör i Palestina och Israel. Niklas är uppvuxen i Tornedalen och har utöver svenska även meänkieli och finska som modersmål.  

Pål Wrange porträtt
Pål Wrange
Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Pål Wrange, Professor i folkrätt 

Pål Wrange är professor i folkrätt vid Stockholms universitet, föreståndare för Stockholm Centre for International Law and Justice (scilj.se), medlem av Internationella skiljedomstolen och tidigare folkrättsrådgivare vid UD. Han har sedan mer än trettio år undervisat och forskat om folkrätt och mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt och han har representerat Sverige i bl a FN, EU och Internationella brottmålsdomstolen. 

Titti Mattson porträtt
Titti Mattsson
Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Titti Mattsson, Professor i offentlig rätt

Titti Mattsson är professor i offentlig rätt vid Lunds universitet. Hennes forskning rör främst samhälleliga insatser och ingripanden inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården med särskilt intresse för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Hon koordinerar miljöerna Health Law Research Centre samt Rätt och utsatthet vid den juridiska fakulteten. Hennes mångåriga engagemang i sociala, rättsliga och etiska frågor utanför akademin återspeglas i olika uppdrag, såsom sakkunnig i Statens medicinetiska råd (Smer) och vice ordförande i Region Skånes etiska råd.