Rådet för de mänskliga rättigheterna  

Enligt lagen om Institutet för mänskliga rättigheter ska det finnas ett råd som ska tillföra råd och stöd från det civila samhället och andra aktörer som arbetar för mänskliga rättigheter.

Rådet håller sammanträden fyra gånger per år och består av 20 ledamöter.

Öppen utlysning och en bred sammansättning

För att uppnå en bred sammansättning av rådet gick MR-institutet tidigare i våras ut med en öppen utlysning för att rekrytera ledamöter. När utlysningen stängdes den 28 april hade 137 nomineringar kommit in från civilsamhället och enskilda privatpersoner.

De tjugo ledamöterna som utsetts är representanter från civilsamhällsorganisationer men även andra aktörer, samt enskilda. I urvalet av ledamöter har särskild hänsyn tagits till lagkravet på en bred sammansättning, samt ledamöternas kunskaper och erfarenheter av praktiskt arbete med mänskliga rättigheter inom olika samhällssektorer. Rådet ska även ha minst två representanter från organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar.

Rådets medlemmar

Marie Cham
Marie Cham är ordförande för Afrosvenskarnas Riksorganisation (ASR) sedan 2021. ASR är Sveriges största organisation för afrosvenskar och verkar för lika rättigheter och mot rasism, inklusive afrofobi och islamofobi. Marie har nominerats av en privatperson.

Elias Fjellander
Elias Fjellander är förbundsordförande för RFSL Ungdom, Sveriges enda rikstäckande barn- och ungdomsorganisation som arbetar för hbtqi-personers mänskliga rättigheter. Elias har erfarenhet av påverkansarbete, bland annat från elevrörelsen och LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer. Elias har nominerats av RFSL Ungdom.

Rebecka Forsgren
Rebecka Forsgren har sedan sin examen i juridik från Umeå universitet år 2019 haft ett fokus på urfolks rättigheter. Rebecka har bland annat jobbat på FN-organet World Intellectual Property Organization (WIPO) och varit projektledare för projektet Min Ođđa Giron som är ett initiativ från rennäringen med syfte att nå samverkan kring samhällsomvandlingen i Kiruna. Rebecka är sydsame från Jämtland, men bosatt i Jokkmokk och har nominerats av tre samiska organisationer: Sáminuorra, Giron Sámi Teáhter och Tjállegoahte-Författar Centrum Sápmi.

Yngve Gustafson
Yngve Gustafson är läkare och professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten Geriatrik, Umeå universitet. I sin forskning fokuserar Yngve på äldre människors livsvillkor och rättigheter. Yngve har blivit nominerad av Äldreupproret.

Stellan Gärde
Stellan Gärde är processjurist och ordförande för Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen. Stellan har arbetat i 40 år inom civilsamhället med den juridiska tillämpningen av mänskliga rättigheter och skyddet för rättsstatens principer. Stellan har nominerats av Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen.

Karin Henrikz
Karin Henrikz är jurist och biträdande verksamhetschef på Malmö mot Diskriminering. Karin har länge utbildat om diskriminering inom offentlig, privat och ideell sektor. Vidare har Karin rådgett och agerat ombud för hundratals personers rättigheter i diskrimineringsärenden. Karin har nominerats av samtliga antidiskrimineringsbyråer i Sverige.

Maria Johansson
Maria Johansson arbetar som projektledare på Fonden för mänskliga rättigheter. Maria har 20 års erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter, funktionshinder, kvinnors rättigheter och icke-diskriminering i Sverige. Maria har nominerats av Fonden för mänskliga rättigheter och FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder.

Ola Junkka
Ola Junkka är chef för Kompetenscentrum för flerspråkighet och ankomstenheten vid Utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå kommun. Ola har djupgående erfarenhet av att arbeta med språkrättigheter för de nationella minoriteterna och mottaganden av asylsökande barn och deras familjer. Ola har sina rötter i Tornedalen och tillhör de nationella minoriteterna tornedalingar och samer. Ola har nominerats av en privatperson.

Domino Kai
Domino Kai är en framstående finsk-romsk aktivist och sakkunnig inom mänskliga rättigheter. Domino har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat utifrån ett rättighetsperspektiv på exempelvis Regeringskansliet, Europarådet och Diskrimineringsombudsmannen. Domino har nominerats av en privatperson.

Zandra Kanakaris
Zandra Kanakaris är grundare och generalsekreterare för ungdomsjouren 1000 Möjligheter som arbetar för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas parrelationer. Zandra har en bakgrund som jurist och har tidigare varit förbundsordförande för Unizon. Zandra har nominerats av en privatperson.

Balqis Lamis Khattab
Balqis Lamis Khattab är entreprenör och född och uppvuxen i Malmö. Sedan 2014 har Balqis drivit Möllans Basement som är en nattöppen mötesplats och nätverk för ungdomar och unga vuxna i Malmö med målsättning att få unga i sysselsättning och arbete. Möllans Basement bedriver även rättighetsbaserad utbildning och projekt för att lyfta fram ungas röster kring diskriminering. Balqis har nominerats av en privatperson.

David Lega
David Lega har länge varit engagerad i frågor om mänskliga rättigheter, bland annat för att öka barns och ungas inflytande inom idrotten, värna om religionsfrihet och bekämpa antisemitism. David är Europaparlamentariker, föreläsare, entreprenör och före detta simmare och paralympier. David har nominerats av Judiska centralrådet.

Jenny Nilsson
Jenny Nilsson har tidigare varit ordförande i Dövas världsförbunds ungdomssektion och arbetat vid FN:s expertkommitté för personer med funktionsnedsättning i Genève. Som teckenspråkig döv har Jenny också egen erfarenhet av att tillhöra en språklig minoritet. Idag arbetar Jenny som barnombud på Specialpedagogiska Skolmyndigheten med fokus på barnrätt, funktionsrätt och minoritetsfrågor. Jenny har nominerats av Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, samt ett flertal privatpersoner.

Kristina Patring
Kristina Patring är erfaren rådgivare hos Svenska missionsrådet (SMR) med över 15 års erfarenhet av att arbeta inom det trosbaserade civilsamhället både i Sverige och internationellt. Kristina är expert inom religions- och övertygelsefrihet. Kristina har nominerats av Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd.

Anna Quarnström
Anna Quarnström är förbundsjurist på Synskadades Riksförbund, tillika ordförande i Funktionsrätt Stockholm stad. Anna har djup och omfattande kunskap om och erfarenhet av att arbeta med frågor om mänskliga rättigheter, särskilt rättigheter för personer med funktionsnedsättning och diskrimineringsfrågor i såväl Sverige som internationellt. Anna har nominerats av Funktionsrätt Sverige, Funktionsrätt Stockholm Stad och Riksförbundet För Social och Mental Hälsa, RSMH.

Edward Summanen
Edward Summanen är anställd på Transammans förbundskansli i Stockholm och arbetar primärt med psykisk hälsa och suicidprevention för transpersoner. Edward Summanen är utbildad socionom och har länge arbetat med hbtqi-personers rättigheter och livsvillkor i Sverige och internationellt. Edward har nominerats av Transammans.

Kaisa Syrjänen Schaal
Kaisa Syrjänen Schaal är jurist och senior policyrådgivare i Svenska kyrkan. Kaisa har bland annat arbetat med Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket och varit ledamot i Sanningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Kaisa har även själv en identitet som Sverigefinne och därmed egen erfarenhet av hur det är att leva som en del av en nationell minoritet i det svenska samhället. Kaisa har nominerats av en privatperson.

Hewan Temesghen
Hewan Temesghen är tidigare generalsekreterare för Fairtrade Sverige och en ledande röst i frågor om hållbarhet. Hewan har en lång erfarenhet i frågor om mänskliga rättigheter, bland annat genom att ha varit engagerad i Afrosvenskarna i frågor om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och som ordförande för Centrum mot rasism. Hewan har nominerats av en privatperson.

Ignacio Vita
Ignacio Vita är en erfaren advokat med fokus på migrationsrätt och mänskliga rättigheter. Ignacio har tidigare arbetat inom såväl rättsväsendet, Regeringskansliet och civilsamhället, bland annat som jurist och enhetschef vid Stockholms stadsmission. Ignacio har nominerats av en privatperson.

Therese Wappsell
Therese Wappsell är förtroendevald ledamot i Inre Ringen Sveriges styrelse och projektledare i Allmänna arvfondsprojektet ”Relationer som funkar”. Therese har egen erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning och är engagerad sedan flera år i Ung i FUB (föreningen för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Therese har nominerats av Funktionsrätt Sverige.