Remissvar

Genom våra remissvar kan vi lämna synpunkter på hur olika förslag stämmer överrens med regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU:s rättighetsstadga), och andra för Sverige folkrättsligt bindande förpliktelser inom området mänskliga rättigheter.

Remisser under 2022-23

En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

Förstärkt skydd för demokratin och domstolars oberoende

En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

Tilläggsprotokoll till Europakonventionen – en möjlighet för de högsta domstolarna att begära rådgivande yttrande från Europadomstolen  

Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap

Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans – Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet

En ny ordning för asylsökandes boende

Från delar till helhet: Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja

Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden (laddas ned som pdf-dokument)

Utökade möjligheter att använda preventiva
tvångsmedel
(laddas ned som pdf-dokument)

Bättre konsekvensutredningar (laddas ned som pdf-dokument)

Vår demokrati – värd att värna varje dag (laddas ned som pdf-dokument)

Översyn av JO-ämbetet (laddas ned som pdf-dokument)

Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (laddas ned som pdf-dokument)

Ett utökat skydd mot diskriminering (laddas ned som pdf-dokument)

Om etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning (laddas ned som pdf-dokument)

Forum för levande historias framtida inriktning (laddas ned som pdf-dokument)

Betänkandet av utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (laddas ned som pdf-dokument)