Anpassning av svensk rätt till den reviderade VIS-förordningen

Ds 2023:30

Datum: 2024-01-24

Yttrande till: Justitiedepartementet (Ju2023/02300)

Diarienummer: 11.1.2-513/2023

Sammanfattning

Institutet för mänskliga rättigheter har inga kommentarer på förslagen i sak.
Institutet kan dock konstatera att förslagen, liksom flera utredningar det senaste året såsom Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69) och Biometri – för en effektivare brottsbekämpning (SOU 2023:32), rör frågan om ett utökat insamlande och/eller en utvidgat användningsområde av insamlade biometriska data. Institutet vill understryka att biometriska data är att betrakta som känsliga personuppgifter och att det finns risker för integritetskränkningar. Detta innebär att de skyddsmekanismer som finns för att upprätthålla den personliga integriteten alltid måste ges mycket hög prioritet.

Ärendets handläggning

Detta remissvar har beslutats av dirktören Fredrik Malmberg och föredragits av utredaren Jonas Karlsson.

Fredrik Malmberg, direktör