Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden

Utkast till lagrådsremiss
Datum: 2023-11-15
Yttrande till: Justitiedepartementet (Ju2023/02364)
Diarienummer: 1.1.2-526/2023