Polisens rätt att skjuta – En ny reglering om laga befogenhet att använda skjutvapen

Ds 2023:25
Datum: 2023-12-20
Yttrande till: Justitiedepartementet (Ju2023/01985)
Diarienummer: 1.1.2-596/2023