OSSE ska ge ett utlåtande om lagen om Institutet för mänskliga rättigheter

På begäran av Institutet för mänskliga rättigheter kommer Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) ge sin syn på lagen om Institutet för mänskliga rättigheter. Det är ett viktigt steg i Institutets förberedelser för att nå internationell ackreditering som nationell MR-institution. Tobias Rahm, senior utredare på Institutet, svarar på frågor om lagen och varför det är viktigt med en utomstående bedömning av den.

Hur ser Institutets lag ut jämfört med andra lagar för nationella oberoende institut för mänskliga rättigheter runtom i Europa och världen?

Vår bedömning är att lagen i stort uppfyller de så kallade Parisprinciperna, som sätter internationell standard för nationella institutioner för mänskliga rättigheter (MR-institutioner). Till lagens styrkor hör det breda, öppna uppdraget och Institutets befogenheter att agera på alla nivåer i samhället och i alla frågor som skyddas av mänskliga rättigheter. Lagen ger också tydliga befogenheter när det gäller internationell samverkan och att integrera de internationella granskningsorganens processer i det arbete som vi utför.

Det som samtidigt är lite speciellt med vår lag är att det är regeringen som är huvudman för Institutet. Det är betydligt vanligare att nationella MR-institutioner ligger under landets parlament. Detta innebär dock inget brott mot Parisprinciperna och Sverige är heller inte ensam om en sådan lösning. Som ett annat exempel kan nämnas Frankrikes nationella MR-institution, som inrättades redan år 1947 och innehar A-status. Men att ligga under regeringen får som konsekvens att vårt politiska oberoende måste uppfattas som helt klanderfritt både rättsligt och i praktiken. Det är en central princip för att vår ansökan om ackreditering ska bli beviljad. Därför har vi redan uppmärksammat regeringen om fördelar med att även i lagen tydliggöra hur Institutets styrelse och direktör utses. Sättet som vårt budgetäskande behandlas på bör också ses över. Där kan vi hämta inspiration från de särskilda formkrav som finns knutna till MR-institutioner i våra nordiska grannländer.

Varför har Institutet bett OSSE om att göra en rättslig bedömning av lagen som reglerar Institutet för mänskliga rättigheter?

Bakgrunden är Institutets ansökan om internationell ackreditering och målet att nå så kallad A-status inom den globala alliansen av nationella MR- institutioner – Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI). A-status är ett kvitto på att vi uppfyller Parisprinciperna och innebär att institutet får en internationell ackreditering som MR-institution. Det betyder också att vi blir fullvärdiga medlemmar i GANHRI.

Under behandlingen av vår ansökan, som förmodligen sker nästa år, kommer GANHRI:s ackrediteringskommitté göra en rigorös prövning om den svenska lagen och verksamheten vid Institutet i övrigt uppfyller internationell standard. För att förbereda prövningen ser vi nu över lagar och rutiner som omfattar institutet, för att vid behov kunna engagera lagstiftaren och andra beslutsfattare i de justeringar som kan komma att krävas för att nå A-status.

Vi har också varit i kontakt med internationella organisationer. En av dem är OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter – ODIHR – som med stöd av det så-kallade Köpenhamnsdokumentet från 1990 stöttar etableringen av oberoende nationella MR-institutioner inom OSSE-regionen. I samtalet erbjöd ODHIR sig att hjälpa våra förberedelser för ackrediteringen genom att ge ett utlåtande på hur väl den svenska lagen står sig utifrån ett internationellt perspektiv. Detta välkomnades också av Institutets styrelse. ODIHR har tidigare genomfört motsvarande genomlysning i cirka 15 andra länder i Europa.

Parisprinciperna om nationella institutioner för mänskliga rättigheter

Parisprinciperna antogs 1993 som en bilaga till FN:s Generalförsamlings resolution om Wiendeklarationen och handlingsprogrammet. Av Parisprinciperna framgår att en institution för mänskliga rättigheter ska vara oberoende från politisk påverkan ha ett så brett uppdrag som möjligt. Uppdraget ska vara tydligt formulerat och slås fast i grundlag eller annan lagstiftning där även institutionens sammansättning och behörighet specificeras. Det framgår också av Parisprinciperna vilka uppgifter institutionen ska ha, vikten av en bred representation från det civila samhället och vilka arbetsmetoder som institutionen ska ha möjlighet att använda. 

Parisprinciperna på engelska >>

Office for Democratic Institutions and Human Rights

Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) är en avdelning av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Kontoret är mest känt för sin roll i att övervaka val. Den inrättades 1991 och har sitt huvudkontor i Polens huvudstad Warszawa.