Rapport om barns rättigheter

Institutet tar härmed tillfället i akt att uppmärksamma FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) på sju områden som vi föreslår att kommittén tar med sig i sina överläggningar med och rekommendationer till Sverige. Vårt bidrag återspeglar inte alla relevanta människorättsutmaningar i Sverige inom tillämpningsområdet för barnkonventionen. Därmed hänvisar vi också till inlagor från andra nationella aktörer, såsom Barnombudsmannen, olika civilsamhällesorganisationer och den samordnade alternativrapporten från civilsamhället.

Rapport till FN om barnets rättigheter 2022

Report to the UN on the Rights of the Child 2022 (engelsk version)