Rapport om barns rättigheter

Institutet tar härmed tillfället i akt att uppmärksamma FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) på sju områden som vi föreslår att kommittén tar med sig i sina överläggningar med och rekommendationer till Sverige. Vårt bidrag återspeglar inte alla relevanta människorättsutmaningar i Sverige inom tillämpningsområdet för barnkonventionen