Rapporter

Årsrapporter

Varje år lämnar Institutet för mänskliga rättigheter en rapport till regeringen om sin verksamhet och sina iakttagelser av utvecklingen inom området mänskliga rättigheter under det närmast föregående kalenderåret. 

Internationella rapporter

Att lämna kompletterande rapporter till internationella granskningsorgan, såsom FN, är ett viktigt verktyg för institutet att fullgöra sitt uppdrag i enlighet med Parisprinciperna som definierar vilka uppgifter ett nationellt institut för mänskliga rättigheter ska ha. Här garanteras exempelvis ett oberoende från regeringen.