Rapporter

Rapporterna i listan är publicerade i datumordning. Den senaste rapporten är publicerad överst.

Vilka rapporter hittar du här?

Internationella rapporter: Institutet lämnar kompletterande rapporter till internationella granskningsorgan, till exempel Förenta nationerna (FN). Att ta fram sådana rapporter är en del av Institutets uppdrag och i enlighet med Parisprinciperna som definierar vilka uppgifter ett nationellt institut för mänskliga rättigheter ska ha.

Årsrapporter: Varje år lämnar Institutet för mänskliga rättigheter en rapport till regeringen om sin verksamhet och sina iakttagelser av utvecklingen inom området mänskliga rättigheter under det närmast föregående kalenderåret .

Andra rapporter: Institutet kan även ta fram rapporter på eget initiativ som en del av uppdraget att följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige.

2024

2023

2022