Rapporter

Här finns institutets rapporter samlade.

Årsrapporter

Varje år lämnar Institutet för mänskliga rättigheter en rapport till regeringen om sin verksamhet och sina iakttagelser av utvecklingen inom området mänskliga rättigheter under det närmast föregående kalenderåret. 

Årsrapport 2023

Lättläst version av årsrapporten 2023

Internationella rapporter

Att lämna kompletterande rapporter till internationella granskningsorgan, såsom FN, är ett viktigt verktyg för institutet att fullgöra sitt uppdrag i enlighet med Parisprinciperna som definierar vilka uppgifter ett nationellt institut för mänskliga rättigheter ska ha. Här garanteras exempelvis ett oberoende från regeringen.

Rapport till FN om barnets rättigheter 2022

Report to the UN on the Rights of the Child 2022 (engelsk version)