Konferensrapport

Urfolksrätt och samers rättigheter i samband med klimatomställningen

Den 25–26 september 2023 genomförde Institutet för mänskliga rättigheter i samarrangemang med Luleå tekniska universitet och Silvermuséet en forskningskonferens på temat urfolksrätt och samers rättigheter i samband med klimatomställningen.

Målet med konferensen var att skapa en plattform för kunskapsutbyte och diskussion om aktuell forskning och rättsutveckling inom det samerättsliga området utifrån ett juridiskt perspektiv. Konferensen inkluderade presentationer från deltagare om aktuella frågor och rättsliga ramverk och gav utrymme för diskussion kring urfolksrättens ställning och säkerställandet av samiska rättigheter i klimatomställningen.

Denna rapport utgör ett försök att sammanfatta konferensens presentationer och diskussioner. Den innehåller även ett avsnitt med slutsatser och steg för fortsatt arbete och samverkan.