Stort engagemang när Rådet för de mänskliga rättigheterna samlades för första gången

Nästan hela rådet står i Institutets reception framför logotypen, fotografi
Nästan hela rådet samlades på sitt första möte i Institutets lokaler i Lund (på bilden saknas tre ledamöter, Domino Kai, Kaisa Syrjänen Schaal och Zandra Kanakaris)

Den 14 september samlades ledamöterna i Rådet för de mänskliga rättigheterna för första gången. Mötet ägde rum i Lund och på dagordningen stod bland annat diskussioner om mänskliga rättigheter i Sverige och MR-institutets roll. Under mötet valdes Hewan Temesghen till ordförande och Ignacio Vita till vice ordförande.

Det nybildade rådet består av 20 ledamöter vars uppgift är att ge kunskaps- och erfarenhetsbaserade råd till Institutet för mänskliga rättigheter för att främja säkerställandet av mänskliga rättigheter i Sverige. Rådet ska också ge råd och stöd vad gäller till exempel institutets strategiska inriktning, prioritering av rättighetsområden och inriktningen för institutets årsrapport.

– Det har varit en otroligt intressant start på dagen att få höra mer information om alla ledamöter som har blivit utvalda, men också om rådets tydliga riktlinjer för att verka på riktigt för att värna och skydda de mänskliga rättigheterna. Det ser jag verkligen fram emot att få börja jobba med, säger Hewan Temesghen, nyvald ordförande för Rådet.

– Kul med alla rådsmedlemmar; bredden, engagemanget, stor och lång erfarenhet med människor som verkligen möter personer som blivit utsatta för olika typer av övergrepp av sina mänskliga rättigheter. Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta diskussionen. Det känns också som att institutet verkligen värderar rådet och det känns väldigt viktigt och motiverande för framtiden, säger Ignacio Vita, vice ordförande i Rådet.

Ignacio och Hewan samtal i Institutets reception, fotografi.
Ignacio Vita (vice ordförande) och Hewan Temesghen (ordförande).

Rådets rådgivande funktion är viktig och ledamöterna ska vara oberoende från såväl institutets styrning som annan styrning. Ledamöterna väljer därför själva de ramar som de behöver för att kunna uppfylla sin roll och möjliggöra för allas röster och behov att prägla både innehåll och arbetsformer. Tillgänglighets- och jämlikhetsarbetet är viktigt för att bibehålla kopplingen till civilsamhället och personer med olika bakgrund att verka i rådet.  

Rådet kommer även ge råd och stöd vad gäller inriktningen för institutets undersökningar och rapporter. Under det första rådsmötet diskuterades bland annat de alternativrapporter som institutet kommer att skicka till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD-kommittén) i början av nästa år, och den rapport som går i väg i slutet av året till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR-kommittén). Ledamöterna diskuterade även den tematiska inriktningen för institutets årsrapport 2024.

Rådet kommer fortsättningsvis att träffas fyra gånger om året och samlas nästa gång den 9 november.

Rådet för de mänskliga rättigheterna

Enligt lagen om Institutet för mänskliga rättigheter ska det finnas ett rådgivande organ som ska tillföra institutet kunskaper och erfarenheter från civilsamhällets och andra aktörers arbete med mänskliga rättigheter.

De tjugo ledamöterna som utsetts är representanter från civilsamhällsorganisationer men även andra aktörer, samt enskilda. I urvalet av ledamöter har särskild hänsyn tagits till lagkravet på en bred sammansättning, samt ledamöternas kunskaper och erfarenheter av praktiskt arbete med mänskliga rättigheter inom olika samhällssektorer.

Rådet ska även ha minst två representanter från organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar. Ledamöterna utses med mandatperioder om två eller tre år och sammanträder fyra gånger per år.F

ör att uppnå en bred sammansättning av rådet gick MR-institutet tidigare i våras ut med en öppen utlysning för att rekrytera ledamöter.

Vill du veta mer om rådet?