Uppföljningsmöte om Institutets rapport till FN om situationen för personer med funktionsnedsättning

Institutet bjuder in till ett öppet möte med funktionsrättsrörelsen för att ta del av tankar och åtgärdsförslag inför vår rapport till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning CRPD (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities).

I februari i år höll Institutet ett första öppet möte i syfte att samla in förslag på områden som borde ingå i den alternativrapport som Instiutet ska överlämna till CRPD-kommittén senare i år. Det mötet samlade över 80 personer som på olika sätt representerade funktionshindersrörelsen. Nu bjuder vi in till ett uppföljningsmötet för att fördjupa diskussionen ytterligare.

När: 12 september kl. 13-15.

Var: Mötet är digitalt och sänds via Teams. En länk till mötet skickas ut den 7:e september till de som anmält sig.

Anmälan: Anmäl dig genom att mejla emma.melander.borg@mrinstitutet.se senast den 6 september. Mötet teckenspråks- och skrivtolkas. Meddela i din anmälan om du behöver teckenspråks- och/eller skrivtolkning. Anmäl också eventuella andra behov av anpassning.  

Arvode: Inget arvode erbjuds för deltagarna på detta möte

Diskussionspunkter:  Vi presenterar de övergripande områden och fokuspunkter som vi överväger att fokusera på i rapporten till CRPD-kommittén. Vi önskar få del av era synpunkter på dessa och önskar även få ta del av era tankar om vilka åtgärdsförslag som bör lyftas till kommittén.

Målgrupp: Inbjudan riktar sig till personer med funktionsnedsättning och organisationer som företräder dem. Deltagarna bör ha ett intresse av att bidra med inspel till Institutets arbete med att ta fram en alternativrapport till CRPD-kommittén inför kommande granskning av Sveriges genomförande av funktionsrättskonventionen.

Vill du veta mer (inbjudan till öppet möte i pdf)?